• โปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากร

โปรแกรมทะเบียนประวัติบุคลากร

ราคาเพียง 5,000 บาท ติดตั้งได้ไม่จำกัดครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง (เฉพาะภายในองค์กรที่ซื้อ)

ใช้ได้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น อบต. เป็นต้น มีฟังก์ชันสำหรับบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติ อาทิเช่น ระบบบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล ข้อมูลการศึกษา ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ ประวัติการฝึกอบรม โทษทางวินัย/การนิรโทษกรรม ตำแหน่งและเงินเดือน เครื่องราชอิสริยาภรณ์ รูปถ่าย พร้อมทั้งพิมพ์รายงานแบบฟอร์ม ใบ กพ.๗ และแบบฟอร์มประวัติการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนได้

  • ราคา 5,000 บาท

รายละเอียดของโปรแกรม

1. สามารถบันทึกข้อมูลทะเบียนประวัติของบุคลากรภายในหน่วยงานได้อย่างละเอียด ครบถ้วน สามารถสืบค้นและเรียกดูข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว

2. สามารถพิมพ์ใบ กพ.๗ และใบประวัติการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนได้

3. ติดตั้งง่าย ใช้งานง่าย โปรแกรมขนาดเล็กไม่หนักเครื่อง ระบบมีความเร็ว ไม่ต้องต่ออินเตอร์เน็ทเมื่อใช้งาน

4. ติดตั้งได้หลากหลายลักษณะ ทั้งแบบ Stand Alone (เครื่องเดียว) แบบ Intranet (เชื่อมต่อกันหลายเครื่องในเครือข่ายเดียวกัน) และแบบ Internet (ติดตั้งบนโฮสต์ออนไลน์ทั่วโลก)

5. ติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการ Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น

6. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์ทั่วไป เช่น Laptop (โน๊ตบุค), เครื่องพีซี (คอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะแบบทั่วไป), เครื่อง All in One, และเครื่อง Server

7. ติดตั้งได้กับคอมพิวเตอร์สเปคต่ำ แต่หากสเปคสูงยิ่งทำงานได้เร็ว แม้เครื่องท่านจะเป็น Pentium 4 (CPU เมื่อ 15 ปีที่แล้ว) โปรแกรมเราก็ยังรันได้

8. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนครั้งและไม่จำกัดจำนวนเครื่อง สามารถตั้งจุดบันทึกข้อมูลได้หลายจุด โดยทุกจุดใช้ข้อมูลทุกอย่างร่วมกัน เรียกดูข้อมูลได้พร้อมกัน และสามารถใช้เครื่องคอมทั่วไปเป็นเครื่องแม่ข่ายได้

9. ใช้ได้กับโรงเรียน และหน่วยงานราชการต่างๆ

1. ฟังก์ชันบันทึกข้อมูลส่วนบุคคล สามารถบันทึกข้อมูล คำนำหน้า ชื่อ นามสกุล รูปถ่าย วันเกิด วันบรรจุ วันครบเกษียณอายุ ชื่อนามสกุลบิดามารดา นามสกุลเดิม ชื่อนามสกุลคู่สมรส ประเภทข้าราชการ เลขประจำตัวประชาชน ฯลฯ

2. ฟังก์ชันบันทึกประวัติการศึกษา สามารถบันทึกข้อมูลการศึกษาได้หลายรายการไม่จำกัด และสามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ โดยข้อมูลประกอบด้วยชื่อสถานศึกษา วุฒิ(สาขาวิชาเอก) เดือนปีที่เริ่มศึกษา เดือนปีที่จบการศึกษา

3. ฟังก์ชันบันทึกใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สามารถบันทึกข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพได้หลายรายการไม่จำกัด และสามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ โดยข้อมูลประกอบด้วยชื่อใบอนุญาต หน่วยงานที่ออก เลขที่ใบอนุญาต วันที่มีผลบังคับใช้

4. ฟังก์ชันบันทึกประวัติการฝึกอบรม สามารถบันทึกข้อมูลประวัติการฝึกอบรมได้หลายรายการไม่จำกัด และสามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ โดยข้อมูลประกอบด้วยชื่อหลักสูตรฝึกอบรม หน่วยงานที่จัด ตั้งแต่วันที่ ถึงวันที่

5. ฟังก์ชันบันทึกโทษทางวินัย/การนิรโทษกรรม สามารถบันทึกข้อมูลโทษทางวินัย/การนิรโทษกรรมได้หลายรายการไม่จำกัด และสามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย ปี พ.ศ. ชื่อรายการ และเอกสารอ้างอิง

6. ฟังก์ชันบันทึกตำแหน่งและเงินเดือน สามารถบันทึกข้อมูลตำแหน่งและเงินเดือนได้หลายรายการไม่จำกัด และสามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ โดยข้อมูลประกอบด้วยชื่อตำแหน่ง เลขที่ตำแหน่ง วันที่ ตำแหน่งประเภท ระดับ เงินเดือน เงินประจำตำแหน่ง เอกสารอ้างอิง

7. ฟังก์ชันบันทึกเครื่องราชอิสริยาภรณ์ สามารถบันทึกข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์ได้หลายรายการไม่จำกัด และสามารถเรียงลำดับก่อนหลังได้ โดยข้อมูลประกอบด้วย ปีที่ได้รับ วันที่ได้รับ ตราเครื่องราชฯ รก.ล. รก.ต. วันที่ประกาศ เล่มที่ ลำดับที่ หน้าที่ หน่วยงาน

7. ฟังก์ชันพิมพ์ใบ กพ.๗ สามารถพิมพ์ใบ กพ.๗ ของบุคลากรได้

8. ฟังก์ชันพิมพ์ใบประวัติการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือน สามารถพิมพ์ใบประวัติการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนได้

9. ฟังก์ชันเกี่ยวกับการจัดการสิทธิการใช้งาน ท่านสามารถสร้างผู้ใช้งาน (User Account) ได้ไม่จำกัด และแต่ละ User Account สามารถกำหนดสิทธิได้อย่างละเอียด ว่าจะให้เห็นเมนูใดได้บ้างและทำอะไรกับเมนูนั้นได้บ้าง เช่น ดูได้ แต่ เพิ่ม ลบ แก้ไข ไม่ได้ หรือเพิ่มได้แต่ลบไม่ได้ ก็สามารถกำหนดสิทธิลักษณะนั้นได้

10. ฟังก์ชันสำหรับตั้งค่า ท่านสามารถตั้งค่าโปรแกรมได้ โดยใส่ชื่อโรงเรียนหรือหน่วยงาน และใส่โลโก้ของโรงเรียนหรือหน่วยงานได้

1. เครื่องคอมพิวเตอร์ทั่วไป ไม่ว่าจะเป็นโน๊ตบุค (Laptop) หรือคอมพิวเตอร์ตั้งโต๊ะ (PC) หรือเครื่องเซอเวอร์ (Server) โดยสามารถติดตั้งได้กับระบบปฏิบัติการทั้ง Windows และ Linux ทุกเวอร์ชั่น นอกจากนี้ยังสามารถติดตั้งบนโฮสต์แบบออนไลน์ได้อีกด้วย

2. พื้นที่บนฮาร์ดดิสที่ต้องการโดยประมาณ 150 MB สำหรับไฟล์ติดตั้งของระบบ ส่วนฐานข้อมูลของระบบจะเพิ่มขนาดไปตามจำนวนข้อมูลของท่าน แต่ก็ไม่มากนัก เพราะพื้นที่เพียง 1 GB สามารถเก็บข้อมูลในรูปแบบฐานข้อมูลได้ค่อนข้างมาก ดังนั้น ฮาร์ดดิสเพียง 500 GB (หรือน้อยกว่า) ก็สามารถใช้งานได้อย่างเพียงพอ

3. แรม (RAM) นั้นไม่จำกัด เนื่องจากระบบสามารถทำงานได้แม้เครื่องจะมี RAM เพียง 128 MB แต่ทั้งนี้หากต้องการให้เครื่องทำงานได้รวดเร็วก็ควรจะใช้ RAM ที่มากขึ้น (ยิ่งมากยิ่งเร็ว)

4. หน้าจอ (Monitor) ระบบต้องการหน้าจอที่มีขนาดตั้งแต่ 17 นิ้วขึ้นไป (สำหรับเครื่องพีซี) และควรตั้งความละเอียดหน้าจอไว้ที่ 1024 ขึ้นไป หรือสามารถปรับความละเอียดหน้าจอได้ตามต้องการ จนกว่าระบบจะแสดงผลสวยงาม

5. เครื่องพิมพ์ (Printer) แบบทั่วไป สำหรับพิมพ์รายงานบนกระดาษ A4

6. เครื่องสำรองไฟ (UPS) เพื่อป้องกันกระแสไฟฟ้าตก หรือไฟดับกระทันหัน หากมีในส่วนนี้ได้ก็จะดีมาก เพราะจะทำให้ระบบทำงานได้ราบลื่นและช่วยให้คอมพิวเตอร์มีอายุการใช้งานยาวนานขึ้น เพราะหากไฟตกบ่อยจะทำให้ฮาร์ดแวร์ของคอมพิวเตอร์ชำรุดเร็วขึ้นได้

7. โปรแกรม Acrobat Reader สำหรับแสดงผลรายงานต่างๆของระบบในรูปแบบของ PDF ไฟล์ ดังนั้นเครื่องคอมพิวเตอร์ที่ติดตั้งระบบนี้ต้องมีโปรแกรม Acrobat Reader ติดตั้งอยู่ด้วย จึงจะสามารถดูรายงานต่างๆของระบบได้ หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลด Acrobat Reader ได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Acrobat Reader

8. โปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome สำหรับแสดงผลหน้าจอต่างๆของโปรแกรม เพราะโปรแกรมนี้ต้องทำงานผ่านโปรแกรมเวบบราวเซอร์ Google Chrome เท่านั้น ซึ่งสามารถแสดงผลลัพธ์ได้ดีที่สุด หากเครื่องของท่านยังไม่มี สามารถดาวน์โหลดโครมได้ที่นี่ ดาวน์โหลด Google Chrome

1. สนใจสั่งซื้อหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม สามารถติดต่อได้ที่ช่องทางต่อไปนี้ Line ID : 2306252518 หรือโทร 086-8909880 (วิโรจน์) หรืออีเมล์ virojsoft@gmail.com

2. เมื่อสั่งซื้อและชำระเงินแล้ว (โอนเงิน) ทางร้านมีวิธีการส่งมอบโปรแกรมให้ท่านเลือกหลากหลายวิธี อาทิเช่น การรีโมทไปติดตั้ง (ต้องมีอินเตอร์เน็ท) หรือส่งไฟล์ติดตั้งพร้อมคู่มือการติดตั้งผ่านทางอีเมล์ หรือจัดส่งแผ่นซีดีไปทางไปรษณีย์ แต่ทั้งนี้สองวิธีแรกจะทำให้ท่านได้รับโปรแกรมรวดเร็วที่สุด ปกติแล้วใช้เวลาเพียง 15 นาทีหลังโอนเงิน ท่านก็จะได้รับโปรแกรมพร้อมติดตั้งเรียบร้อยแล้ว

3. หลังจากโอนเงินแล้วหากท่านต้องการเอกสารการรับเงิน ทางร้านจะส่ง "บิลเงินสด" ไปให้ท่านผ่านทาง EMS (ค่าส่งฟรี)

4. ติดตั้งได้ไม่จำกัดจำนวนเครื่อง และจำนวนครั้ง ทั้งนี้เฉพาะภายในองค์กรที่สั่งซื้อเท่านั้น

5. เรายินดีให้คำปรึกษาและดูแลช่วยเหลือเกี่ยวกับโปรแกรม "ฟรี"

6. สำหรับท่านที่ต้องการทดลองใช้งานโปรแกรม (Demo) เราจะสร้างบัญชีผู้ใช้งาน (User Account) ให้ท่าน และจะแจ้งไปทางเมล์หรือไลน์ ท่านสามารถทดลองใช้งานโปรแกรมได้เป็นเวลาหนึ่งเดือนนับจากวันที่ขอ

7. หากต้องการเพิ่มเติมรายงานหรือฟังก์ชันที่ไม่มีอยู่ในระบบ เราขอพิจารณาดูเป็นกรณีๆไป ว่ากรณีใดควรมีค่าใช้จ่ายหรือกรณีใดควรทำให้ฟรี แต่หากไม่มากจนเกินไปทางเรายินดีทำให้ฟรี

ภาพที่ 1 : ข้อมูลส่วนตัว สำหรับบันทึก/แก้ไขรายละเอียดส่วนบุคคล และรูปถ่าย

ภาพที่ 2 : ประวัติการศึกษา สำหรับบันทึก/แก้ไขประวัติการศึกษาของบุคลากร

ภาพที่ 3 : ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ สำหรับบันทึก/แก้ไขข้อมูลใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ

ภาพที่ 4 : ประวัติการฝึกอบรม สำหรับบันทึก/แก้ไขข้อมูลประวัติการฝึกอบรม

ภาพที่ 5 : โทษทางวินัย/การนิรโทษกรรม สำหรับบันทึก/แก้ไขข้อมูลโทษทางวินัยหรือข้อมูลการนิรโทษกรรม

ภาพที่ 6 : ตำแหน่งและเงินเดือน สำหรับบันทึก/แก้ไขข้อมูลตำแหน่งและเงินเดือน

ภาพที่ 7 : เครื่องราชอิสริยาภรณ์ สำหรับบันทึก/แก้ไขข้อมูลเครื่องราชอิสริยาภรณ์

ภาพที่ 8 : รายชื่อบุคลากร สำหรับแสดงรายชื่อบุคลากรทั้งหมดและสามารถสืบค้นได้

ภาพที่ 9 : รายงานใบ ก.พ.๗ สามารถพิมพ์ใบ ก.พ.๗ ได้

ภาพที่ 10 : รายงานตำแหน่งและเงินเดือน สามารถพิมพ์รายงานการเลื่อนตำแหน่งและเงินเดือนได้

ภาพที่ 11 : ผู้ใช้งานและสิทธิ สำหรับสร้าง User ของระบบ และกำหนดสิทธิการใช้งานหน้าจอต่างๆได้อย่างละเอียด

ภาพที่ 12 : ตั้งค่า สำหรับตั้งค่าต่างๆของโปรแกรม และสามารถใส่ชื่อองค์กร และโลโก้ได้